Škola Félix sa chce rozvíjať v harmónii s okolím

Spolka na základe pozvania školy Felix Košice realizovala aktivity, ktoré pomohli participatívne plánovať rozvoj školy v areáli na Petzvalovej ulici. Rozvoj školy sa týka širokého okruhu ľudí a organizácií. Okrem žiakov a žiačiek školy, učiteľského zboru, vychovávateliek a vychovávateľov a rodičov sú prirodzenou súčasťou aj susedia, okolité školy, úrady, či podniky. V Spolke, a takisto aj v tomto projekte, často uvažujeme aj o potrebách viac než ľudských aktérov - teda napríklad školskej zelene, umeleckých diel, príbehov, ktoré sú so životom v škole spojené. Ich súlad a harmónia sa dajú docieliť vzájomným rešpektom a postupom, kde je základom komunikácia.

Úlohou Spolky bolo pripraviť stratégiu rozvoja. Využili sme na to metódy, ktoré často používame v súvislosti s výskumom a dizajnovaním: nadizajnovali sme dotazník, facilitovali sme rozhovory s deťmi, rodičmi a učiteľským zborom, vytvorili a konzultovali/viedli sme sériu mapovaní a zdieľali sme so školou radosť z otvárania sa okoliu.

Aktivity prebiehali počas roka 2022 | Felix Košixe.

O projekte

Metodológiu sme rozdelili na tri fázy

1. Mapovanie
– Uskutočnila sa séria workshov s deťmi, ktoré zmapovali súčasný stav verejných priestorov v okolí sídliska, prvky, ktoré sa im páčia či nepáčia zachytili na fotografiách a kresbami, týmto spôsobom žiaci a žiačky bližšie spoznali okolie školy a život na sídlisku.
– Realizovali sme online a offline dotazník medzi rodičmi a susedmi, zmapovali sme potenciály pre rozvoj, či nedostatky v okolí.

2. Viziovanie
– Na podujatí koncoročnej Veselice sme pomocou atmosférických obrázkov hľadali, čo by si deti, rodičia a susedia predstavovali, že by sa v škole malo nachádzať a udiať v budúcnosti.

3. Plánovanie
– Analyticky spracované vstupy z predchádzajúcich aktivít sme spracovali do formy plánovacieho workshopu. Dve skupiny zložené zo zástupcov a zástupkýň školy - detí, rodičov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov a zástupcov susedov – na workshope rozhodovali, aké cieľové skupiny budú špecifické pre jednotlivé priestory, aké budú mať funkcie a kto bude za správu priestorov zodpovedný.

Odporúčania na základe výstupov

Pre rozvoj školy vnímame základnú úlohu v dvoch bodoch

1. Zeleň
Je charakteristickým estetickým, výchovným a environmentálnym prvkom rozvoja školy, na základe jej hodnôt môže byť škola výnimočná medzi inými, vyžaduje starostlivosť a podporu jej udržateľnosti.

2. Stretnutia
Medzigeneračné stretnutia v rámci komunitného života školy hľadajú svoje umiestnenie, pretvárajú školu na otvorený priestor, škola vystupuje zo svojej tradičnej pozície a stáva sa miestom stretnutí obyvateľov sídliska.

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa v spolupráci s vedením školy Felix Košice podieľali členky Spolky:
Sociologička Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD. a architektka Ing. arch. Katarína Onderková.

Za podporu tiež ďakujeme miestnym školákom a ich učiteľkám, rodičom a okolitým susedom a susedkám.

Súvisiace projekty