Aj ja tvorím Partizánske

Mesto Partizánske oslovilo Spolku, aby spolu s nimi zistila potreby a predstavy ľudí o meste. Pre tento účel sme pripravili pilot, ktorý sme nazvali Aj ja tvorím Partizánske. Výsledky iniciatívy pomôžu určiť priority, na ktoré sa má vedenie mesta a poslanci v budúcnosti zamerať.

Pod hlavičkou Aj ja tvorím Partizánske mesto zapája obyvateľov a obyvateľky do budúceho rozvoja. Prostredníctvom prieskumov zisťuje, čo je pre ich život v celom meste dôležité, čo je potrebné zlepšiť a ako si toto zlepšenie miestni predstavujú. Zistenia zároveň prepája so znalosťami prizvaných odborníkov a odborníčok. Výsledkom iniciatívy v roku 2023 je brožúra s odporúčaniami.

Aktivity prebiehali počas roka 2023 | Vizuálna identita pre Aj ja tvorím Partizánske. © Elena Čániová a Spolka 2023

O projekte

Projekt je reakciou na potrebu prípravy zadania pre štúdiu rekonštrukcie ulice Moyzesova. Z tohto dôvodu sa zameriava predovšetkým na mestskú časť Štrkovec s detailom na ulicu Moyzesova.

Cieľom na mieru šitého výskumu bolo zistiť, aké rozmery kvality života – s detailom na oblasť Štrkovca – chýbajú a je potrebné ich rozvíjať.

Pod kvalitou života chápeme to, ako ľudia pociťujú, že im vyhovuje k spokojnosti a plnohodnotnému rozvoju svojich plánov budované prostredie. Občianska vybavenosť, zeleň, mobilita vrátane parkovania, komunitné priestory a podobne. Do hĺbky sme zmapovali priestorové aspekty mestskej časti Štrkovec a v rámci verejného priestoru zachytili kľúčové hodnoty a problémy. V prípade Moyzesovej ulice aj návrhy, kde je v rámci ulice možné umiestniť prípadné dočasné parkovacie miesta, kým sa vyrieši situácia s rekonštrukciou. Na základe týchto vstupov nasledovali ďalšie aktivity – konzultácie riešení s odborníčkami a diskusia s verejnosťou.

Aktivity pozostávali z:
– predvýskumu,
– tvorby komunikačnej stratégie a vizuálnej identity Aj ja tvorím Partizánske,
– prieskumu v teréne,
– dotazníka,
– konzultácie s dopravnou špecialistkou
– analýzy a vizualizácie dát
– diskusie s verejnosťou
– ďalších konzultácií, analýz a tvorby odporúčaní
– tvorby série komunikačných infografík.

O výstupe

Výstupom projektu je dokument Závery z aktivít s verejnosťou v meste Partizánske (Spolka, 2023).

Tento 69 stranový dokument obsahuje popis metód jednotlivých aktivít; výsledky prieskumov; hlavné témy zadania budúcej rekonštrukcie Moyzesovej ulice; príklady možných scenárov rekonštrukcie Moyzesovej ulice; a celkové zhodnotenie – závery a odporúčania ďalších krokov pre vedenie mesta na základe výskumu:

Odporúčania celomestského charakteru
Odporúčania pre mestskú časť Štrkovec
– Odporúčania pre rekonštrukciu Moyzesovej ulice
– Odporúčania pre okolie Základnej školy Rudolfa Jašíka
– Odporúčania pre revitalizáciu parku na Námestí Mieru

Dokument bude súčasťou zadaní budúcich súťaží na rekonštrukcie či revitalizácie.

Komunikácia výstupu

Okrem tohto dokumentu sme pre zapojenú verejnosť pripravili tiež jednoduchú brožúru a sériu komunikačných infografík. V rámci hodnôt Spolky, ktorými je aj starostlivosť a inklúzia, bolo našim cieľom pri príprave brožúry sprístupniť informácie pre rôzne pokročilé čitateľstvo.

Prehľad aktivít

Informácie o projekte sa šírili širokej verejnosti napríklad prostredníctvom propagácie dotazníka (online aj printom v miestnych novinách), letákmi do schránok alebo skrz sprievodnú diskusiu.

Formát Časový rozsah Počet zapojených
*Celkom oslovení* *2023* *1500+*
Dizajn výskumu, predvýskum jar
Komunikačná stratégia, vizuál jar
Dotazníkový prieskum leto 446 vyplnení (1250+ zobrazení)
Terénny prieskum leto 127 rozhovorov (+ n/a videní)
Analýza, vizualizácia dát leto
Dopravná konzultácia leto
Verejná prezentácia s diskusiou leto 50+
Ďalšie konzultácie leto
Analýzy, Závery jeseň
Komunikácia výsledkov zima

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podieľalo Mesto Partizánske v spolupráci s členkami Spolky:
Sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
a architektky Ing. arch. Katarína Onderková a MgA. Viktória Mravčáková

Konzultácia témy dopravy:
Dopravná špecialistka Ing. Hana Fridrichovská (Kancelář architekta města Brna)

Ďalšie konzultácie scenárov Moyzesovej ulice:
Architekt, urbanista Ing. arch. Ján Urban (Metropolitný inštitút Bratislavy) a architektka MgA. Viktória Mravčáková (Spolka)

Vizuálnu identitu projektu navrhla:
Elena Čániová

Ďakujeme všetkým zapojeným obyvateľom a obyvateľkám za ochotu pri zisťovaní.

Súvisiace projekty